El professionalisme, la base d'una professió forta

El segon compromís per guiar el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona durant els pròxims 4 anys es fomenta en el professionalisme infermer com a base d'una professió forta i una població saludable.

A escala internacional, segons les Nacions Unides, es preveu que el nombre de persones de 60 anys o més es dobli en el 2050. Això significa un envelliment de la població que viu més temps amb malalties cròniques, comorbiditats i altres necessitats no ateses. D'altra banda, els països tenen una greu mancança d'infermeres amb una gran demanda de talent infermer.

L'Organització Mundial de la Salut (2016) va afirmar que al voltant d'un 20-40% del desbaratament econòmic del sistema sanitari es deu a ineficiències i debilitats en l'organització dels recursos humans. En conseqüència, les organitzacions han d'implementar noves estratègies per maximitzar l'eficàcia i la sostenibilitat del sistema. Gestionar eficientment les transformacions necessàries en el sistema sanitari ha de ser una prioritat per als governs, institucions i col·legis professionals actuals.
Hi ha una demanda real per establir models sanitaris més forts que englobin les necessitats actuals de la població i les infermeres juguem un paper clau per aconseguir-ho.

La formació professional d'infermeria ha advocat per integrar en l'ADN de les infermeres dos elements clau: models centrats en les persones (integrats) i cures centrades en les persones (integrals). Aquesta característica ens permet progressar com un recurs professional òptim i essencial per cobrir les necessitats de les persones. Les infermeres tenim la capacitat de dirigir l'assistència sanitària a grans poblacions i molts organismes internacionals, com el CIE o l'OMS, ja han defensat donar suport al desenvolupament de les infermeres com a estratègia per assolir la cobertura sanitària universal. Les infermeres proporcionem una pràctica autònoma basada en decisions pròpies i la responsabilitat del treball transversal en diferents nivells assistencials que marquen el camí cap a una assistència sanitària de qualitat.

Les infermeres estem en un lloc privilegiat per donar valor i fer canvis reals en els serveis sanitaris, ja que estem estretament vinculades a la pràctica assistencial i a les persones. Més enllà d'aquesta qüestió, el major beneficiari del professionalisme de les infermeres seran les persones ateses i les persones cuidadores i, en conseqüència, el sistema de salut i serveis socials obtindrà l'eficiència i la capacitat de resolució necessària.

D'aquesta manera, em comprometo que el meu lideratge servirà per potenciar el professionalisme com a base d'una professió forta que lideri el benestar de la població. El meu compromís en l'estratègia per aconseguir una professió forta és centrar-me en els punts clau i el professionalisme de les infermeres, lluitar per capitalitzar les nostres competències i per maximitzar el nostre àmbit de pràctica. La demanda de competències i talent infermer creixerà exponencialment en els pròxims anys i les infermeres estem preparades i som la garantia i solució per abordar les cures professionals. El Col·legi n'ha de ser garantia.