Com votar?

El proper 24 de febrer es convoca a totes les col·legiades i col·legiats a participar a les eleccions a la Junta de Govern de la corporació professional. Els càrrecs que cal escollir són el de president/a, secretari/ària, tresorer/a i vuit vocals. 

Per votar de forma presencial, l'horari d'obertura del col·legi electoral per exercir el dret a vot serà de 9 a 22 hores, a la sala d'actes del Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona (c/ Pujades, 350, tercera planta - Barcelona).

Per exercir el dret a vot, les col·legiades i els col·legiats hauran de presentar el DNI, el carnet de conduir o el carnet col·legial i constar en el cens electoral.
 

Com arribar al Col·legi?

Per transport públic:

 • Autobús: 7, 26, 36, 41, 71 i 141
 • Metro: Línia 4 - parada Selva de Mar
 • Trambesòs: L4
Cotxe: sortida 24 de la Ronda Litoral

 

Calendari electoral

El COIB ha convocat eleccions per a la renovació de la Junta de Govern per al dia 24 de febrer de 2020. En conseqüència, i en compliment del que disposen els estatuts, el dia 27 de novembre de 2019 ha quedat constituïda la Mesa Electoral, que és l’òrgan encarregat de dirigir el procés i establir el calendari electoral.

Calendari electoral, d’acord amb el que estableix l’article 39 a) dels estatuts.

 • Publicació i Exposició del Cens Provisional: del 28 de novembre al 8 de desembre de 2019
 • Període per sol·licitar la certificació per al vot per correu: del 28 de novembre de 2019 al 15 de febrer de 2020
 • Publicació del Cens definitiu: 11 de desembre de 2019
 • La mesa declara inhàbils a efectes del procés electoral els dies 12 de desembre de 2019 a 6 de gener de 2020, d’acord a que la data de les eleccions ha estat escollida a fi d’afavorir la participació de col·legiades i col·legiats, així com l’òptim desenvolupament del procés electoral tenint en compte el períodes vacacionals i de dies festius que impliquen desembre i gener.
 • Presentació de candidatures: del 7 al 16 de gener de 2020
 • Proclamació candidatures: 21 de gener de 2020
 • Notificació de candidatures excloses: 22 de gener de 2020
 • Recursos contra candidatures excloses: 23 i 24 de gener de 2020
 • Resolució recursos candidatures excloses: 27 i 28 de gener de 2020
 • Finalització termini per sol·licitar vot per correu: 15 de febrer de 2020
 • Data de les eleccions: 24 de febrer de 2020


Vot per correu

La sol·licitud de certificació d’inscripció en el cens electoral (necessària per emetre el vot per correu) s’ha d’efectuar mitjançant el full de sol·licitud, adreçat a la Secretària de la Mesa (al c/ Pujades, 350. 08019 Barcelona), signat pel col·legiat o col·legiada i acompanyat per una fotocòpia del seu DNI o carnet de conduir (amb fotografia). La sol·licitud es pot efectuar per compareixença o bé per escrit adreçat per correu certificat* a la Secretària de la mesa Electoral.


La Secretària de la Mesa enviarà per correu certificat al domicili de la col·legiada o col·legiat sol·licitant que consti en el seu expedient personal, d'acord amb l'escrit de sol·licitud, els següents elements:

 1. Dos sobres: un petit (per al vot) i un altre més gran.
 2. Les paperetes de les diferents candidatures que concorrin als comicis.
 3. La certificació d'inscripció en el cens electoral.

L’emissió del vot per correu s’ha de fer de la següent manera:
 1. En el sobre blanc per emetre el vot s’introdueix la papereta de votació doblegada.
 2. Aquest sobre s’introduirà en el segon sobre, en el que també s'inclourà la certificació d'inscripció en el cens electoral emesa per la Secretària de la Mesa Electoral i una fotocòpia del DNI o del carnet de conduir (amb fotografia) de l'elector/a o carnet col·legial.
 3. Aquest segon sobre tancat s’enviarà preimprés amb l'adreça i la llegenda "Per a les eleccions del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona a celebrar el dia 24 de febrer de 2020" s'enviarà per correu certificat** adreçat al President de la Mesa Electoral del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.

La data límit per sol·licitar el vot per correu és el dia 15 de febrer de 2020***.

(*) No es poden admetre les sol·licituds de vot per correu enviades mitjançant correu no certificat. Tampoc es podran admetre les sol·licituds enviades en sobres agrupats o conjuntes, no certificades de manera individual sinó mitjançant una única certificació conjunta. Tot això en aplicació del que estableix literalment l’article 44.1 dels estatuts i el règim electoral general.

(**) No es podran admetre els vots per correu enviats mitjançant correu no certificat. Tampoc es podran admetre els vots per correu enviats en sobres agrupats o conjunts, no certificats de manera individual sinó mitjançant una única certificació conjunta. Tot això en aplicació del que estableix literalment l’article 44.3 dels estatuts i el règim electoral general.

(***) Per admetre la sol·licitud de vot per correu aquesta haurà d’haver estat dipositada a Correus com a màxim fins el mateix dia 15 de febrer de 2020, d’acord amb el que estableix el calendari electoral i l’article 44 dels estatuts.